สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2516

BIA-P.1/58 กล่อง 15

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2516

BIA-P.1/58-1 คนไทยกับอารยธรรมตะวันตก

BIA-P.1/58-2 จามจุรี ฉบับรวมทัศนคติ

BIA-P.1/58-3 ธรรมศาสตรา

BIA-P.1/58-4 บรมธรรม

BIA-P.1/58-5 พุทธทาสตอบปัญหา

BIA-P.1/58-6 พันโท พระสรวิเศษเดชาวุธ (เต็น วงศ์ไทย)

BIA-P.1/58-7 พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (พระสูตรแปล ๒ สูตร ปาฐกถา ๓ เรื่อง)

BIA-P.1/58-8 โลกยุคเทวดาครอง!

BIA-P.1/58-9 โลกวินิจฉัย

BIA-P.1/58-10 ศาสนาศาสตร์เชิงวิสาสะระหว่างชาวคริสต์กับชาวพุทธ

BIA-P.1/58-11 เสนอ ฌายีเนตร

BIA-P.1/58-12 อนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพนางพลับ ขุทรานนท์

BIA-P.1/58-13 อนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ นางมงคลสงคราม (บุบผา มังคลานนท์)

BIA-P.1/58-14 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสมพิทย์ ขุทรานนท์ จ.ม.

BIA-P.1/58-15 อะไรถูกอะไรผิด

BIA-P.1/58-16 อักษรศาสตรพิจารณ์ ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๖

BIA-P.1/58-17 อักษรศาสตรพิจารณ์ ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๖

BIA-P.1/58-18 W.F.B. REVIEW WORLD FELLOWSHIP PF BUDDHIST'S Vol. X No.1 NEW YEAR NUMBER January-February B.E. 2516 (1973)

BIA-P.1/58-19 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภาค 2

BIA-P.1/58-20 ปรัชญานิพนธ์ขงเบ้ง

BIA-P.1/58-21 THE SAYINGS OF LAO TZU

พ.ศ. 2516

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 3122 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/58-3
พ.ศ. 2516
Item
BIA-P.1/58-4
พ.ศ. 2516
Item
BIA-P.1/58-5
พ.ศ. 2516
Item
BIA-P.1/58-8
พ.ศ. 2516
Item
BIA-P.1/58-9
พ.ศ. 2516
Item
BIA-P.1/58-11
พ.ศ. 2516
Item
BIA-P.1/58-15
พ.ศ. 2516
Item