พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 25 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน

BIA-P.1.2/116

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 25 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน

BIA-P.1.2/116 กล่อง 15 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน

พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2496

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 212 หน้า

สุตตันตปิฎก, พระสูตร, ขุททกนิกาย, อุทาน, พุทธอุทาน

สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, อุทาน, พระสูตร, พุทธอุทาน

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร