เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ประเภทลายลักษณ์ (Manuscripts)

ทั้งต้นฉบับลายมือและพิมพ์ดีด วิเคราะห์หมวดหมู่ตามรอยเดิมของผลงานท่านพุทธทาส ประกอบด้วย ๑๑ หมวดเรื่อง (Series) ได้แก่

BIA 1. ชีวประวัติ (Biography)

1.1 การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Education)

1.2 ภารกิจ (Duties)

1.2.1 เผยแผ่จังหวัดและภาค (Buddhist teaching in Surat Thani and Southern Region)

1.2.2 อุปัชฌายะ (Preceptor)

1.2.3 เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา (Abbot of Wat Phra Borommathat Chaiya)

1.2.4 การเดินทางไปต่างประเทศ (Overseas Pilgrimage)

1.3 อาพาธ (Illness)

1.4 มรณภาพ (Death)

BIA 2. ข้อคิดคัดสรร (Collected Quotations)

2.1 บัตรบาลี (Pali Cards)

2.2 บัตรคำคัดสรร (Collected Quotation Cards)

BIA 3. การบรรยายธรรม (Dhamma Talks)

3.1 บัตรย่อเรื่อง (Summary Cards)

3.2 บันทึกย่อเรื่อง (Summary Notes)

3.3 จำลองสมุดไทย (Reproduction of traditional scripture books)

3.4 ถอดคำบรรยาย (Transcripts of Dhamma Talks)

BIA 4. บันทึก (Notes)

4.1 บันทึกประจำวัน (Diary)

4.2 บันทึกการเดินทาง (Travel Notes)

4.3 บันทึกธรรม (Dhamma Notes)

4.4 บันทึกค้นคว้า (Research Notes)

4.5 บันทึกหลักธรรมบาลี (Pali Dhamma Notes)

BIA 5. งานประพันธ์ (Writings)

5.1 ร้อยแก้ว (Prose)

5.2 กวีนิพนธ์ (Poetry)

5.3 งานแปล (Translation Work)

5.4 คำปราศรัย คำอวยพร คำกล่าว สัมภาษณ์ (Speeches, Blessings, Sayings, and Interviews)

BIA 6. งานพิมพ์หนังสือ (Published Work)

6.1 ธรรมโฆษณ์ (Dhammakosana)

6.2 หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา (Buddhasasana Journal)

6.3 ต้นฉบับหนังสืออื่น (Other Manuscripts)

BIA 7. จดหมาย ไปรษณียบัตร บัตรเชิญ บัตรอวยพร (Letters, Postcards, Invitation Cards, Greeting Cards)

7.1 จดหมายบุคคล (ก-ฮ) (Personal Letters in Thai)

7.2 จดหมายบุคคล (A-Z) (Personal Letters in English)

7.3 ไปรษณียบัตร (Postcards)

7.4 บัตรเชิญ (Invitation Cards)

7.5 บัตรอวยพร (Greeting Cards)

BIA 8. สวนโมกขพลาราม (Suan Mokkhabalarama)

8.1 โรงมหรสพทางวิญญาณ (Spiritual Theatre)

8.2 สวนโมกข์นานาชาติ (Suan Mokkh International)

BIA 9. ธรรมทานมูลนิธิ (Dhammadana Foundation)

9.1 การเงิน และบัญชี (Finance & Accounting)

9.2 โรงพิมพ์ธรรมทาน (Dhammadana Printing)

9.3 งานพิมพ์และเผยแพร่ (Publications)

9.4 ธรรมทาส พานิช (Dhammadasa Panich)

9.4.1 ผลงานเขียน (Written Work)

9.4.2 จดหมายบุคคล (ก-ฮ) (Personal Letters)

BIA 10. วัดธารน้ำไหล (Wat Dharn Nam Lhai)

10.1 หนังสือโต้ตอบ (Correspondence)

10.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property & Built Structures)

10.3 ราชการคณะสงฆ์ (Sangha officials)

10.4 บริจาค (Donations)

BIA 11. บทความรวบรวม (Collected Articles)

11.1 เมื่อเขาพูดถึงเรา (What They Say about Us)

11.2 เรื่องจากหนังสือพิมพ์และวารสาร (Articles from Newspapers & Journals)

11.3 เรื่องคัดลอก (Copied Articles)

11.4 เอกสารเผยแพร่ (Promotional Material)


 
 

Recommend Items

Latest Update