หมวดอักษร ค.

BIA-P.2.3.2/3 กล่อง 16

หมวดอักษร ค.

กล่อง 16

BIA-P.2.3.2/3-49 คำตอบของพุทธทาส พ.ศ. 2481 ข้อ 1 ถึงข้อ 23

BIA-P.2.3.2/3-50 คำสอนของฮวงโป

BIA-P.2.3.2/3-51 คำสอนของพุทธทาส ว่าด้วยการทำงาน

BIA-P.2.3.2/3-52 คำสอนผู้บวช

BIA-P.2.3.2/3-53 คำสอนผู้บวชพรรษาเดียว

BIA-P.2.3.2/3-54 คำสอนผู้บวชใหม่

BIA-P.2.3.2/3-55 ใคร หลงอายุ ลวงอายุ ล้ออายุ เลิกอายุ?

BIA-P.2.3.2/3-56 ความสงบ

พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2534

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 4630 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/3-50
พ.ศ. 2512
Item
BIA-P.2.3.2/3-52
พ.ศ. 2528
Item
BIA-P.2.3.2/3-53
พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2534
Item
BIA-P.2.3.2/3-56
พ.ศ. 2495
Item