พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 11 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

BIA-P.1.2/11

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 11 สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

BIA-P.1.2/11 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส ปาฏิกวคฺโค

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 382 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร