อรรถกถาบาลี เล่ม 40 อรรถกถาชาดก ภาค 6 เอกาทส - ทวาทส - เตรส - ปกิณณกนิบาต

BIA-P.1.2/80

อรรถกถาบาลี เล่ม 40 อรรถกถาชาดก ภาค 6 เอกาทส - ทวาทส - เตรส - ปกิณณกนิบาต

BIA-P.1.2/80 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย ฉฏโฐ ภาโค เอกาทส - ทฺวาทส - เตรส - ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2466

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 445 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร