พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 31 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

BIA-P.1.2/31

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 31 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

'BIA-P.1.2/31 กล่อง 6 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ปฏิสมฺภิทามัคโค

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 667 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, ปฏิสัมภิทามรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร