อรรถกถาบาลี เล่ม 37 อรรถกถาชาดก ภาค 3 ทุกนิบาต

BIA-P.1.2/77

อรรถกถาบาลี เล่ม 37 อรรถกถาชาดก ภาค 3 ทุกนิบาต

BIA-P.1.2/77 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย ตติโย ภาโค ทุกนิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 385 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร