สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2493

BIA-P.1/35 กล่อง 3

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2493

BIA-P.1/35-1 ตายไปแล้ววิญญาณไปไหน

BIA-P.1/35-2 ประชุมพงษาวดาร ฉบับความสำคัญ เล่ม ๑

BIA-P.1/35-3 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓

BIA-P.1/35-4 พระจตุรารักษ์ และ อานิสงนะโม

BIA-P.1/35-5 พุทธประวัติในนิบาต

BIA-P.1/35-6 ราชอาณาจักร์ทะเลใต้

BIA-P.1/35-7 หลักพระพุทธศาสนา [คู่มือผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนา]

BIA-P.1/35-8 Buddhism

BIA-P.1/35-9 Buddhist INDIA

BIA-P.1/35-10 manual of ZEN BUDDHISM

พ.ศ. 2493

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 3564 หน้า และมีลายมือของเขียนพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พุทธประวัติ, อริยสัจสี่, หลักพุทธศาสนา, ศรีวิชัย, ความตาย, วิญญาณ, จิตต์, ความเกิด, พงศาวดาร, พจนานุกรม, นิบาตชาดก, พระเจ้าอโศก, ปรัชญาปารมิตาสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/35-8
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1/35-9
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1/35-10
พ.ศ. 2493
Item