พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 35 อภิธรรมปิฎก วิภังค์

BIA-P.1.2/35

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 35 อภิธรรมปิฎก วิภังค์

'BIA-P.1.2/35 กล่อง 7 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก วิภงฺโค

พ.ศ. 2498

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 693 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, วิภังค์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร