ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2499

BIA-P.2.4.1/9 กล่อง 1

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2499

กล่อง 1

BIA-P.2.4.1/9-1 คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑ - ๒ ทำวัตรเช้าเย็นและสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย

BIA-P.2.4.1/9-2 โทษสับปลับเป็นพิเศษของตัวตน

พ.ศ. 2499

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 93 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร