ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2508

BIA-P.2.4.1/16 กล่อง 2

ฉบับตรวจแก้ พ.ศ. 2508

กล่อง 2

BIA-P.2.4.1/16-1 ปวารณาคือเครื่องหมายแห่งคนดี

BIA-P.2.4.1/16-2 ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี หรือ ธรรมวิภาค นวกภูมิ

พ.ศ. 2508

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 179 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร