ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๒ สังคีติกถา

BIA-P.1.2/188

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๒ สังคีติกถา

BIA-P.1.2/188 กล่อง 18 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๒ สังคีติกถา

หนังสือถูกเย็บรวมกัน 2 เล่ม คือ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13/2489 และ ครั้งที่ 19/2511

พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2511

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 371 หน้า

สังคีตกถา, สังคายนา, พระธรรมวินัย

สังคีตกถา, สังคายนา, พระธรรมวินัย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/188 กล่อง 18
พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2511
Item