นิบาตชาดก เล่ม ๒๓ ภาคผนวก

BIA-P.1.2/136

นิบาตชาดก เล่ม ๒๓ ภาคผนวก

BIA-P.1.2/136 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๒๓ ภาคผนวก

พ.ศ. 2474

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 267 หน้า

ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/136 กล่อง 16
พ.ศ. 2474
Item