อรรถกถาบาลี เล่ม 6 สุมังคลวิลาสีนี ภาค 3 อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

BIA-P.1.2/51

อรรถกถาบาลี เล่ม 6 สุมังคลวิลาสีนี ภาค 3 อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

BIA-P.1.2/51 กล่อง 10 สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถาย ตติโย ภาโค ปาฏิกวคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 497 หน้า

สุมังคลวิลาสินี, อรรถกถาทีฆนิกาย

สุมังคลวิลาสินี, อรรถกถาทีฆนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร