พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 จัตตาฬีสนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 ปัญญาสนิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๖ จัตตาฬีนิบาต และ ปัญญาสนิบาต

BIA-P.1.2/130

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 จัตตาฬีสนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 ปัญญาสนิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๖ จัตตาฬีนิบาต และ ปัญญาสนิบาต

BIA-P.1.2/130 กล่อง16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๖ จัตตาฬีนิบาต และ ปัญญาสนิบาต

พ.ศ. 2471

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 242 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร