สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2499

BIA-P.1/41 กล่อง 4

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2499

BIA-P.1/41-1 การฝึกใจของผู้ปฏิบัติธรรม - เขาสวนหลวง

BIA-P.1/41-2 คุณค่าทางสุขภาพของวิปัสสนากรรมฐาน

BIA-P.1/41-3 คู่มือวิปัสสนากรรมฐาน

BIA-P.1/41-4 คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑ - ๒ ทำวัตรเช้าและสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย

BIA-P.1/41-5 ชุมนุมสวดมนต์ฉะบับหลวง

BIA-P.1/41-6 ธรรมกถา

BIA-P.1/41-7 นครธรรมโฆษณ์ พุทธสมาคม นครศรีธรรมราช ฉะบับ ๒ วันเข้าพรรษา ๒๔๙๙

BIA-P.1/41-8 นามวิถีและรูปวิถี

BIA-P.1/41-9 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องวัดสมอราย อันมีนามว่า ราชาธิวาส

"BIA-P.1/41-10 พระร่วง พระเกียรติรถ สาวิตรี บทละครร้องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖

BIA-P.1/41-11 วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร

BIA-P.1/41-12 สามัคคีกถา

พ.ศ. 2499

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 2060 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

พุทธศาสนามหายาน, บทละคร, การปฏิบัติธรรม, บทสวดมนต์

พุทธศาสนามหายาน, การปฏิบัติธรรม, บทละคร, บทสวดมนต์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/41-6
พ.ศ. 2499
Item
BIA-P.1/41-8
พ.ศ. 2499
Item
BIA-P.1/41-12
พ.ศ. 2499
Item