สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระไตรปิฎกแปล ฉะบับ ๕๕ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

BIA-P.1.2/109

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระไตรปิฎกแปล ฉะบับ ๕๕ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

BIA-P.1.2/109 กล่อง 15 สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระไตรปิฎกแปล ฉะบับ ๕๕ พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

พ.ศ. 2481

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 31 หน้า

พระสูตร, อังคุตตรนิกาย, ปัญจกนิบาต

อังคุตตรนิกาย, ปัญจกนิบาต, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร