พระอสีติมหาสาวกนิพพาน เล่ม ๑

BIA-P.1.2.1/32 กล่อง 5

พระอสีติมหาสาวกนิพพาน เล่ม ๑

BIA-P.1.2.1/32 กล่อง 5 พระอสีติมหาสาวกนิพพาน เล่ม ๑

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 459 หน้า

พระสาวก, พุทธสาวก, อรหันต์, อนุพุทธะ

พระสาวก, พุทธสาวก, อรหันต์, อนุพุทธะ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร