อรรถกถาบาลี เล่ม 54 สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาอภิธรรม วิภังค์

BIA-P.1.2/89

อรรถกถาบาลี เล่ม 54 สัมโมหวิโนทนี อรรถกถาอภิธรรม วิภังค์

BIA-P.1.2/89 กล่อง 14 สมฺโมหวิโนทนี นาม อภิธมฺมฏฺฐกถา วิภงฺควณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 748 หน้า

อรรถกถาอภิธรรม, สัมโมหวิโนทนี

อรรถกถาอภิธรรม, สัมโมหวิโนทนี

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร