พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 29 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส

BIA-P.1.2/29

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 29 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส

'BIA-P.1.2/29 กล่อง 6 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส มหานิทฺเทโส

พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2503

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1384 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, มหานิทเทส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร