อรรถกถาบาลี เล่ม 36 อรรถกถาชาดก ภาค 2 เอกนิบาต

BIA-P.1.2/76

อรรถกถาบาลี เล่ม 36 อรรถกถาชาดก ภาค 2 เอกนิบาต

BIA-P.1.2/76 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย ทุติโย ภาโค เอกนิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2467

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 444 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร