พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 40 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 1

BIA-P.1.2/40

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 40 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 1

'BIA-P.1.2/40 กล่อง 8 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ปฐโม ภาโค อนุโลมติกปฏฐานํ ปุริมํ

พ.ศ. 2500

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 676 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ปัฏฐาน ภาค 1

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร