พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 3 วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์

BIA-P.1.2/3

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 3 วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์

BIA-P.1.2/3 กล่อง 1 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ วินยปิฏเก ภิกขุนีวิภงฺโค

พ.ศ. 2499

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 318 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก, ภิกขุนีวิภังค์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร