สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2489

BIA-P.1/31 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2489

BIA-P.1/31-1 เที่ยวเมืองพะม่า

พ.ศ. 2489

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 528 หน้า และมีลายมือของเขียนพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พม่า, ประวัติศาสตร์พม่า, ท่องเที่ยว, ร่างกุ้ง, หงสาวดี, มัณฑเลย์, พุกาม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/31-1
พ.ศ. 2489
Item