ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๓

BIA-P.1.2/145

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๓

BIA-P.1.2/145 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๓ พุทธสมัย ตอนที่ ๓

พ.ศ. 2449

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 85 หน้า

พระสูตร, พระสูตรแปลไทย, ธรรมสมบัติ, พุทธสมัย

สิงคาโลวาทสูตร, พยัคฆปัชชสูตร, อาทิยสูตร, กามโภคีสูตร, มาตุคามสูตร, วิสาขาสูตร, สังวาสสูตร, นกุลสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร