สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2532

BIA-P.1/74 กล่อง 17

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2532

BIA-P.1/74-1 คู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑-๒ ทำวัตร เช้า-เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย

BIA-P.1/74-2 การพัฒนาสังคมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

BIA-P.1/74-3 พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

BIA-P.1/74-4 เฟเบียน ขบวนการแสวงหาวัฒนธรรมสังคมนิยมอังกฤษ

BIA-P.1/74-5 ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เสนอ สมัชชาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประจำปี ๒๕๓๒

BIA-P.1/74-6 อนุสรณ์วันทำวัตรท่านอาจารย์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๓๒

BIA-P.1/74-7 นิราศเมืองแก้ว"

พ.ศ. 2532

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 698 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา