พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 32 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1

BIA-P.1.2/32

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 32 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1

BIA-P.1.2/32 กล่อง 7 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส อปทานสฺส ปฐโม ภาโค

พ.ศ. 2501

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 653 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, อปทาน ภาค 1

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร