เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ประเภทวัตถุจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ประเภทวัตถุจดหมายเหตุ เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมวัตถุจดหมายเหตุ ของท่านพุทธทาสฯ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา

BIA – OB.1 ของใช้ส่วนตัว
หมายถึง สิ่งของที่พุทธทาสภิกขุใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนตัวจริงๆ อาทิ อัฐบริขาร ไม้เท้า

BIA – OB.2 เครื่องเขียน
หมายถึง อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเขียนหนังสือ อาทิ พิมพ์ดีด ดินสอ ปากกา

BIA – OB.3 เครื่องมือเผยแผ่
หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเผยแผ่ธรรม อาทิ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เครื่องฉายสไลด์ ตาลปัตร

BIA – OB.4 ของเล่นในชีวิตสมณะ
หมายถึง สิ่งของ เครื่องใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าของพุทธทาสภิกขุที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะโดยตรง

BIA – OB.5 ของถวาย
หมายถึง สิ่งของที่มีผู้นำมาถวายพุทธทาสภิกขุแต่ยังไม่ได้ใช้สอย

BIA – OB.6 วัดธารน้ำไหล
หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวัดธารน้ำไหล อาทิ กุญแจกุฏิ เครื่องมือช่าง

BIA – OB.7 กระบวนวิธีทำงาน
หมายถึง สิ่งของเกี่ยวเนื่องกับกระบวนวิธีการทำงาน อาทิ แฟ้มเก็บเอกสาร กล่องเก็บวัตถุ อัลบั้มรูป

 

Collection / Item Set

Latest Update