พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 38 อภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 1

BIA-P.1.2/38

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 38 อภิธรรมปิฎก ยมก ภาค 1

'BIA-P.1.2/38 กล่อง 8 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ยมกํ ปฐโม ภาโค

พ.ศ. 2499

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 771 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ยมก ภาค 1

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร