สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2478

BIA-P.1/22 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2478

BIA-P.1/22-1 หนังสืออ่าน กวีนิพนธ์ คำฉันท์ กฤษณาสอนน้อง

BIA-P.1/22-2 A NEWLY-EXPLORED ROUTE OF ANCIENT INDIAN CULTURAL EXPANSION

พ.ศ. 2478

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 76 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร