พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 17 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

BIA-P.1.2/17

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 17 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

BIA-P.1.2/17 กล่อง 4 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก สงฺยุตฺตนิกายสฺส ขนฺธวารวคฺโค

พ.ศ. 2499

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 373 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, สังยุตตนิกาย, ขันธวารวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร