สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2486

BIA-P.1/29 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2486

BIA-P.1/29-1 ธัมสมบัติ หมวด 10 [หลักสูตรนักธัม ธัมสึกสาชั้นเอก] สมถกัมมัตถาน และ วิปัสสนากัมมัตถาน

BIA-P.1/29-2 ประวัติพระแก้วมรกตพิสดาร ประวัติเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทย่อ จดหมายเหตุและสุภาสิต

BIA-P.1/29-3 ธัมจักสุ เล่ม 29 ตอนที่ 2 ประจำเดือน พรึสจิกายน พ.ส. 2486

พ.ศ. 2486

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 267 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

หลักสูตรนักธรรม, ธรรมศึกษา, พระแก้วมรกต, ธรรมจักษุ