พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 33 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 พุทธวงศ์ จริยาปิฎก

BIA-P.1.2/33

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 33 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 พุทธวงศ์ จริยาปิฎก

BIA-P.1.2/33 กล่อง 7 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส อปทานสฺส ทุติโย ภาโค พุทฺธวํโส จริยาปิฏกํ

พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 701 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, อปทาน ภาค 2, พุทธวงศ์, จริยาปิฎก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร