สวดมนต์และปาฏิโมกข์

BIA-P.1.2.1/9 กล่อง 2

สวดมนต์และปาฏิโมกข์

BIA-P.1.2.1/9 กล่อง 2 สวดมนต์และปาฏิโมกข์

พ.ศ. 2473

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 522 หน้า

วินัย, ปาติโมกข์, บทสวดมนต์

บทสวดมนต์, วินัย, ปาติโมกข์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร