สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2494

BIA-P.1/36 กล่อง 3

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2494

BIA-P.1/36-1 คุณานุสรณ์

BIA-P.1/36-2 ธรรมจักษุ เล่มที่ ๓๖ ตอนที่ ๕ - ๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๔๙๔

BIA-P.1/36-3 ประวัติศาสนา

BIA-P.1/36-4 พระคริสตานุวรรตน์

BIA-P.1/36-5 พุทธสาสนา ปีที่ ๑ เล่ม ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๖ พิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่สาม ใน พ.ศ. ๒๔๙๔

BIA-P.1/36-6 พุทธสาสนา ฉบับมาฆบูชาและวิสาขบูชา ปีที่ ๑๙ เล่ม ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ พฤษภาคม ๒๔๙๔

BIA-P.1/36-7 พุทธสาสนา ปีที่ ๔ เล่ม ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๙ พิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ ในพ.ศ.๒๔๙๔

BIA-P.1/36-8 พุทธสาสนา ปีที่ ๑๙ เล่ม ๓ - ๔ สิงหาคม พฤศจิกายน ๒๔๙๔

BIA-P.1/36-9 ภาษิตลุงสอนหลาน

BIA-P.1/36-10 ศัพทพุทธธรรมแปล สวนปรุง

BIA-P.1/36-11 ผู้สำเร็จราชการองค์ถาวรแห่งประชาชาติทั้งปวง

BIA-P.1/36-12 อย่างไร มนุษย์จึงจะประสบพูนสุขด้วยสันติ


พ.ศ. 2494

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 2449 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

พุทธศาสนา, คริสตศาสนา, หนังสือพิมพ์

คริสตศาสนา, พุทธศาสนา, หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/36-1
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1/36-3
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1/36-4
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1/36-9
พ.ศ. 2494
Item