ธรรมสมบัติ หมวด ๗ โพธิปักขิยธรรม ๗ กัณฑ์ ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)

BIA-P.1.2/164

ธรรมสมบัติ หมวด ๗ โพธิปักขิยธรรม ๗ กัณฑ์ ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)

BIA-P.1.2/164 กล่อง 17 ธรรมสมบัติ หมวด ๗ โพธิปักขิยธรรม ๗ กัณฑ์ ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)

พ.ศ. 2453

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 85 หน้า

ธรรมสมบัติ, โพธิปักขิยธรรม, สัมมัปปธาน, โพชฌงค์, อินทธิบาท

ธรรมสมบัติ, โพธิปักขิยธรรม, สัมมัปปธาน, โพชฌงค์, อินทธิบาท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร