ชาตกฏฺฐกถาย. มหานิบาต. ภาค ๙-๑๐

BIA-P.1.2.1/19 กล่อง 3

ชาตกฏฺฐกถาย. มหานิบาต. ภาค ๙-๑๐

BIA-P.1.2.1/19 กล่อง 3 ชาตกฏฺฐกถาย. มหานิบาต. ภาค ๙-๑๐

พ.ศ. 2475

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 1048 หน้า

ชาดก, อรรถกถา, นิทานคติธรรม

ชาดก, อรรถกถา, นิทานคติธรรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร