พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 เอกนิบาต ปโรสตวรรคที่ 11 - กกัณฏกวรรคที่ 15 นิบาตชาดก เล่ม ๓ เอกนิบาต มัชฌิมปัณณาสก

BIA-P.1.2/119

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 เอกนิบาต ปโรสตวรรคที่ 11 - กกัณฏกวรรคที่ 15 นิบาตชาดก เล่ม ๓ เอกนิบาต มัชฌิมปัณณาสก

BIA-P.1.2/119 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๓ เอกนิบาต มัชฌิมปัณณาสก

พ.ศ. 2462

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 333 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร