อรรถกถาบาลี อรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย ยมกวรรค

BIA-P.1.2/62

อรรถกถาบาลี อรรถกถาธรรมบท ขุททกนิกาย ยมกวรรค

BIA-P.1.2/62 กล่อง 12 หนังสือเล่มนี้เป็นการนำอรรถกถาธรรมบทที่แยกพิมพ์ต่างปีมาเย็บเล่มรวมกัน

ประกอบด้วย

พระธมฺมปทฏฺฐกถา ภาคต้น

พระธัม์มปทัฏ์ฐกถา ภาคสอง

พระธัม์มปทัฏ์ฐกถา ภาค ๔

พระธัม์มปทัฏ์ฐกถา ภาค ๘

พ.ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2462

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 783 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/62 กล่อง 12
พ.ศ. 2462
Item