สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2491

BIA-P.1/33 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2491

BIA-P.1/33-1 ประวัติพระเยซูเจ้า เล่าแก่คนทั่วไป

BIA-P.1/33-2 พระอภิธรรมพิศดาร ภาค ๑

BIA-P.1/33-3 พระอภิธรรมพิศดาร ภาค ๒

BIA-P.1/33-4 BUDDHA AND HIS MESSAGE

พ.ศ. 2491

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 932 หน้า และมีลายมือของเขียนพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พุทธพจน์, ศาสนาคริสต์, พระเยซู, คริสตัง, พระอภิธรรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/33-4
พ.ศ. 2491
Item