สิ่งพิมพ์ที่ครอบครอง

BIA-P.3

สิ่งพิมพ์ที่ครอบครอง

หนังสือ สิ่งพิมพ์ ที่มีหลักฐานพุทธทาสภิกขุจัดหา มีผู้ถวาย มีลายมือท่านเขียนว่า ซื้อเมื่อลดครึ่งราคามีหลักฐานระบุชื่อผู้ถวาย

หนังสือแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาต่างประเทศ จัดหมวดตามการแบ่งประเภทหนังสือที่พุทธทาสทำไว้ ๑๖ หมวดเป็นหลักพิจารณา

แบ่งเป็น 3 หมวดย่อย คือ

BIA-P.3 สิ่งพิมพ์ที่ครอบครอง (ซื้อหา มีผู้ถวาย)

P.3.1 โดยพุทธทาส (มีตราประทับ ลายเซ็น มีชื่อผู้ถวาย)

P.3.2 สิ่งพิมพ์ภาษาไทย (จัดตามหมวดที่ท่านพุทธทาสแบ่งไว้)

๑. พุทธศาสนาเถรวาท

๒. พุทธศาสนามหายาน

๓. ศาสนาอื่น (ไชนฺ ฮินดู ซิกส์ โซโรอัสเตอร์ คริสต์ อิสลาม)

๔. ศาสนาระคน และเปรียบเทียบ

๕. ปรัชญา ตรรก จิตวิทยา

๖. ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม กฏหมาย การเมือง สังคมวิทยา

๗. โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคล จดหมายเหตุ

๘. ศิลป์ (ภาพเขียน แกะสลัก เพลง ดนตรี สวนจำลอง ฯลฯ)

๙. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยา ธรรมชาติวิทยา ภูมิศาสตร์

๑๐. ภาษาศาสตร์ ไวยากรณ์ ปทานุกรม แบบค้นทางภาษา (ทุกภาษารวมทั้งบาลี)

๑๑. วรรณคดี กวีนิพนธ์ กาพย์กลอน ฉันทลักษณ์

๑๒. แบบค้นทั่วไปทุกวิชาการ (เอ็นไซโคลเปเดีย ฯลฯ)

๑๓. แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียนสามัญ (ตัวอย่าง)

๑๔. เทคโนโลยีพื้นฐาน (ถ่ายรูป ไฟฟ้า วิทยุ ก่อสร้าง หยูกยา สถาปัตย์ ฯลฯ)

๑๕. หนังสือรายคาบ (รายสัปดาห์ ปักษ์ เดือน ปี ตามโอกาส)

๑๖. แผนที่ รูปภาพ ฟิล์ม ฯลฯ

P.3.3 สิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ (จัดเก็บอ้างอิงตามภาษาไทยแต่อาจมีไม่ครบทุกหมวด)

Series