อรรถกถาบาลี เล่ม 1 สมันตปาสาทิกา ภาค 1 อรรถกถาพระวินัย

BIA-P.1.2/46

อรรถกถาบาลี เล่ม 1 สมันตปาสาทิกา ภาค 1 อรรถกถาพระวินัย

BIA-P.1.2/46 กล่อง 9 สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย ปฐโม ภาโค มหาวิภงฺควณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 646 หน้า

สมันตปาสาทิกา, อรรถกถาพระวินัย

สมันตปาสาทิกา, อรรถกถาพระวินัย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร