หมวดอักษร I

BIA-P.2.3.2/30 กล่อง 41

หมวดอักษร I

กล่อง 41

BIA-P.2.3.2/30-1 India's Benevolence to Thailand

BIA-P.2.3.2/30-2 IN SAMSARA EXISTS NIBBANA

พ.ศ. 2513

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 57 หน้า

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.2.3.2/30-1
Item
BIA-P.2.3.2/30-2
พ.ศ. 2513
Item