พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 44 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 5

BIA-P.1.2/44

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 44 อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน ภาค 5

BIA-P.1.2/44 กล่อง 9 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ปญฺจโม ภาโค อนุโลมปฏฐาเน ทุกตฺติกํ ติกทุกํ ติกตฺติกํ ทุกทุกํ

พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2500

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 1348 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, อภิธรรมปิฎก, ปัฏฐาน ภาค 5

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร