สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2461

BIA-P.1/8 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2461

BIA-P.1/8-1 กล่อง 1 The Unseen World [พ.ศ.2461] และศรีมัทภควัทคีตา [พ.ศ.2479] (เอกสารรวมอยู่ในแฟ้มเดียวกัน)

พ.ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2479

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 196 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

ภควัทคีตา, ฮินดู

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/8-1 กล่อง 1
พ.ศ. 2461 ถึง พ.ศ. 2479
Item