อรรถกถาบาลี เล่ม 41 อรรถกถาชาดก ภาค 7 วีสติ - ติงสติ - จัตตาลีสนิบาต

BIA-P.1.2/81

อรรถกถาบาลี เล่ม 41 อรรถกถาชาดก ภาค 7 วีสติ - ติงสติ - จัตตาลีสนิบาต

BIA-P.1.2/81 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย สตฺตโม ภาโค วีสติ - ตึสติ - จตฺตาลีสนิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 491 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร