สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2533

BIA-P.1/75 กล่อง 17

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2533

BIA-P.1/75-1 จดหมายข่าวสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เมษายน - พฤษภาคม 2533

BIA-P.1/75-2 นวกานุสรณ์ ๒๕๓๓

BIA-P.1/75-3 พุทธสาสนา ปีที่ ๕๘ เล่ม ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

BIA-P.1/75-4 โพชฌงคสูตร และ คิริมานนทสูตร

BIA-P.1/75-5 สมาธิ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๙

BIA-P.1/75-6 สวดมนต์แปล บทพิเศษต่างๆ ที่ใช้ในสวนโมกขพลาราม

BIA-P.1/75-7 EVOLUTION LIBERATION

BIA-P.1/75-8 ท้าทายทางเลือก : ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง "

พ.ศ. 2533

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 681 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา