พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ปัญจกนิบาต มณิกุณฑลวรรคที่ 1 - อัฑฒวรรคที่ 3 (เสสวรรค) ฉักกนิบาตชาดก อาวาริยวรรคที่ 1 - ขุรปุตตวรรคที่ 2

BIA-P.1.2/125

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ปัญจกนิบาต มณิกุณฑลวรรคที่ 1 - อัฑฒวรรคที่ 3 (เสสวรรค) ฉักกนิบาตชาดก อาวาริยวรรคที่ 1 - ขุรปุตตวรรคที่ 2

BIA-P.1.2/125 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่มที่ ๘ ปัญจกนิบาต แล ฉักกนิบาต

พ.ศ. 2468

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 314 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร