สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2456

BIA-P.1/5 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2456

BIA-P.1/5-1 กล่อง 1 เทศนาพระราชประวัติและพงษาวดารกรุงเทพ

BIA-P.1/5-2 กล่อง 1 NIRVANA A STORY OF BUDDHIST PSYCHOLOGY

BIA-P.1/5-3 กล่อง 1 บรรพธรรม

พ.ศ. 2456

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนและปกแข็ง จำนวน 498 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

พงศาวดาร, ราชวงศ์จักรี, กรุงรัตนโกสินทร์, นวนิยายพุทธศาสนา, หัวข้อธรรม

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/5-2 กล่อง 1
พ.ศ. 2456
Item
BIA-P.1/5-3 กล่อง 1
พ.ศ. 2456
Item